Felhasználási feltételek

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben a jelen Felhasználási feltételek minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. 

A szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: dr. Schéder Veronika (az Integratív Medicina Kft. képviseletében)
A szolgáltató székhelye: 4400 Nyíregyháza, Epreskert u. 56., fsz. 3.
Adószáma: 11496803-1-15

Bankszámlaszáma: 11600006-00000000-94206207

Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Nyíregyházi Törvényszék Cégbíróság
A szolgáltató elérhetősége, a megrendelőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@diszterapia.hu, veronika.scheder@gmail.com
Telefonszáma: +36/20/3447879
A szerződés nyelve: magyar
A tárhelyszolgáltató adatai: Webnode AG (cím: Limmatquai 112, 8001 Zurich, Switzerland; e-mail: info@webnode.hu)

Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Vonatkozó jogszabályok:

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a Fogyasztó és Szolgáltató közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól
 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016.04.27.) a természetes személyek személyes adatainak kezeléséről és védelméről, továbbá ezen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet, azaz az általános adatvédelmi rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2018/302. rendelete (2018.02.28.) a belső piacon belül a Fogyasztó állampolgársága, lakó-/letelepedési helye alapján való indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394. rendelete, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

A vonatkozó jogszabályok mellett a szerződés tartalmát Felhasználási feltételeink is szabályozzák. Ennek keretein belül összefoglaljuk az Önt és minket megillető jogokat, kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének folyamatát, a fizetési feltételeket, a határidőket, a felelősséggel kapcsolatos szabályokat, továbbá az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

1.3. A jelen weboldalon található valamennyi szakmai anyag, cikk, információ, leírás, magyarázat, videó dr. Schéder Veronika szellemi tulajdona. Más weboldalakon, írott sajtóban vagy reklámanyagokban, és minden más területen való felhasználásuk, harmadik félnek történő továbbításuk kizárólag a jogtulajdonos előzetes írásos engedélye mellett legális. Előzetes írásos engedély nélküli felhasználás esetén a felhasználó elfogadja, hogy számára a jogtulajdonos napi 100.000 Ft + ÁFA tartalomhasználati díjat számlázni jogosult. A honlapon megjelenő illusztrációk, képek is többnyire a szerző saját termékei. A más forrásokból származó illusztrációk esetében pontosan hivatkozunk a forrás elérhetőségére.

1.4. Kérdéseivel forduljon bizalommal hozzánk az info@diszterapia.huvagy a veronika.scheder@gmail.com e-mail-címeken.

Adatkezelési szabályok

1.5. Adatvédelmi Szabályzatunk elérhetősége: www.diszterapia.hu, Webshop, Adatvédelmi Szabályzat. Kérjük, mielőtt felveszi velünk a kapcsolatot (azaz: elküldi elektronikus üzenetét, megrendelését), figyelmesen olvassa el az Adatvédelmi Szabályzatot!

A megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1.6. A www.diszterapia.hu oldalon található webshop-ban saját készítésű videóelőadásokat lehet megrendelni/megvásárolni, kizárólag online formában. A termékek feltüntetett ára az áfát is tartalmazza. Mivel a digitális termék online formában kerül elküldésre a fizetés után, szállítási díj nem terheli a megrendelőket. 

1.7. A webshopban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót vagy rövid beharangozó videóklipet jeleníthet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja a Felhasználókat az akció időtartamáról.

A rendelés menete

1.9. Megrendeléseit a www.diszterapia.hu weboldal Webshop menüpontjában adhatja le. Ön rendelése leadásával egyidejűleg elfogadja jelen Felhasználási feltételeket. A szerződés a megrendelés leadása után, e-mail-kapcsolatban jön létre.

1.10. Amennyiben megrendelését módosítani vagy visszavonni szeretné, azt a veronika.scheder@gmail.com e-mail-címen teheti meg, a megrendelést követő 2 munkanapon belül. Az Ön által megadott adatok pontosságáért Ön felelős. Ezen adatok alapján állítjuk ki a számlát. Rendelése leadásával Ön tudomásul veszi, hogy cégünk jogosult az Ön által hibásan megadott adatokból eredő károknak, költségeknek a megrendelő Ügyfél részére történő áthárítására. Cégünk a hibás adatbevitel miatt való teljesítésért kizárja felelősségét. A hibásan írt e-mail-cím vagy postafiókja telítettsége következtében a visszaigazolás kézbesíthetetlennek minősül, ezáltal a szerződés megvalósulását megakadályozhatja.

1.11. Fizetési lehetőségek: a 11600006-00000000-94206207 bankszámlaszámra történő átutalással. Az átutalás beérkezésekor elektronikus számla kíséretében e-mail-ben küldjük el a megrendelt digitális terméket, arra az e-mail-címre, melyet Ön erre a célra megjelölt. 

1.12. A Szolgáltató köteles az Ön megrendelésének megérkezését elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Rendeléséről tehát egy visszaigazolást kap e-mail-ben. Ha rendelésétől számítva 48 órán belül nem kap visszaigazolást e-mailben, kérjük, jelezze felénk, hiszen előfordulhat technikai probléma, elképzelhető, hogy emiatt nem érkezett meg rendszerünkbe rendelése. Cégünk ezután egy második e-mail-ben reagál érdemben az Ön megrendelésére.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.13. A megrendelések feldolgozása a megrendelés visszaigazolása után maximum 5 munkanapon belül megtörténik.

1.14. Ha a Szolgáltató és a Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a Szolgáltató a Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek a Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

1.15. Ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Az elállás joga

1.16. A Felhasználó és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében ügyfeleink a megrendelt termék megvásárlásától számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhatnak a szerződéstől. Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, cégünk az elállásról történő tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által megfizetett teljes összeget. A visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyezően térítjük vissza. Közös megegyezéssel cégünk a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, azonban a fogyasztót ebből adódó többletdíj nem terhelheti. A fogyasztó által hibásan megadott bankszámlaszám vagy postacím miatti késedelem folytán cégünket nem terheli felelősség.

1.17. A fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja alapján kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása, üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, ennek értelmében jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállás jogával!

Felhívjuk figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben, pl.:

 • Nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom esetén, ha Cégünk a fogyasztó (Ügyfél) kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést.

Cégünk a fogyasztó elállási nyilatkozatának beérkezése után elektronikusan visszaigazolja számára az elállási jog gyakorlásának tényét, illetve tudomásulvételét.

Garancia, jótállás

1.18. Ingó dolog/termék hibája esetén választása szerint Ön kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényét érvényesítheti. Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet, illetőleg a PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai.

Panaszkezelés

1.19. Ügyfeleink a terméket, illetőleg cégünk tevékenységét illető kifogásaikat a következő elérhetőségeinken juttathatja el hozzánk:

 • E-mail cím: info@diszterapia.hu, veronika.scheder@gmail.com
 • Telefonszám: +36/20/3447879

Az Ügyfél elsősorban írásban, egyes esetekben azonban szóban is közölheti cégünkkel panaszát. A panasz vonatkozhat a cégünk részéről eljáró személy viselkedésére, munkájára, esetleg mulasztására, mely a termék forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban áll.

A szóbeli panaszt cégünk haladéktalanul kivizsgálja és lehetőség szerint megoldja. Amennyiben ügyfelünk nem ért egyet a panasz kezelésével vagy a panasz haladéktalan kivizsgálása nem lehetséges, cégünk a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, melynek másolati példányát eljuttatja az Ügyfél részére (személyes jelenlét esetén helyben átadja).

Az írásbeli panaszt cégünk a beérkezéstől számított 30 napon belül írásban megválaszolja. A panasz elutasítása esetén cégünk álláspontját köteles megindokolni. Cégünk köteles a panaszt egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

 • A panasz eljuttatásának helyét, módját, idejét.
 • A panaszt tevő Ügyfél nevét, lakcímét, elérhetőségét.
 • A fogyasztói panasz részletes leírását, továbbá a dokumentumok, iratok, bizonyítékok jegyzékét.
 • Cégünk nyilatkozatát az ügyfél panaszát érintő álláspontjáról, ha annak haladéktalan kivizsgálása megoldható.
 • A jegyzőkönyv felvételének helyét és idejét.
 • A jegyzőkönyvet felvevő személy és az Ügyfél aláírását - ez utóbbit abban az esetben, amennyiben személyes jelenléttel történik a szóbeli panasz közlése.
 • A panasz egyedi azonosítószámát.

Cégünk a panaszról felvett jegyzőkönyvet és válaszunk másolati példányát 5 évig megőrzi, ellenőrző hatóság kérésére bemutatja.

Cégünk az Ügyfelet írásban tájékoztatja, hogy amennyiben a panaszt elutasítja, panaszával mely hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. 

Vegyes rendelkezések

1.20. A Szolgáltató és az Ügyfél vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. A jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a helyi Bíróság/Törvényszék illetékességét.

1.21. A jelen Általános Szerződési feltételekben használt legfontosabb fogalmak jelentése/azonosítása:

Szolgáltató: dr. Schéder Veronika

Cégünk: Integratív Medicina Kft.

Felhasználó = ügyfél = fogyasztó = megrendelő = Ön

Termék: videóelőadások (online formában küldve)

Megrendelés: a www.diszterapia.hu weboldal Webshop menüpontjában, vagy a veronika.scheder@gmail.com e-mail-címre megírt megrendelés szövegének továbbítása a Küldés gombra történő kattintással.

Ezek a szabályok hatályba lépnek: 2021. szeptember 26.